Callout – Spanish Asthma Research – NHLBI in Press 1Callout – Spanish Asthma Research – NHLBI in Press 1
سارا ایکس
دوشنبه، ۰۴/۱۱/۲۰۲۲ – ۱۷:۱۳

NHLBI در رسانه ها

محققان عملکرد کلیدی را برای سیستم در یک روز واحد زمانی ایجاد کرده اند، ساعت در یک روز واحد زمانی کدام ممکن است چرخه خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری را مدیریت می تدریجی: تحقیق ساعت در یک روز واحد زمانی ممکن است دلیل دهد کدام ممکن است چرا آسم در ساعت شب بدتر کردن تبدیل می شود.