Callout – کارآزمایی‌های علمی – آترواسکلروز – اسپانیایی ۲Callout – کارآزمایی‌های علمی – آترواسکلروز – اسپانیایی ۲
سارا ایکس
دوشنبه، ۲۱/۰۳/۲۰۲۲ – ۱۸:۲۳

بررسی علمی

به حداقل یک بررسی علمی بپیوندید.

NHLBI تحقیق متعددی با اشاره به آترواسکلروز برای مکان یابی راه‌های جدید برای پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بیماری‌های قلبی عروقی، مشابه حمله قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته مغزی، هدایت هر دو پشتیبانی می‌تدریجی.