Callout – وریدهای واریسی – برای بهزیستی شخصی تجزیه و تحلیل کنید


در جستجوی بهزیستی شخصی باشید

NHLBI اختصاص داده شده به پیشرفت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر اکتشافات به حرکت علمی برای پیشبرد پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بیماری‌های قلبی عروقی، اجتناب کرده اند جمله رگ‌های واریسی است. دانستن درباره امتحان شده‌های NHLBI برای افزایش سلامت اجتناب کرده اند طریق تجزیه و تحلیل با توجه به بیماری‌های قلبی عروقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتشافات آموزشی، اجتناب کرده اند جمله تحقیق در این سیستم مداخلات عروقی/نوآوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت‌های درمانی (VITA) بیاموزید.