Callout – سبک مسکن مفید – ورزش جسمی


ورزش جسمی مشترک ممکن است به مدیریت عناصر خطر بیماری قلبی کمک تدریجی شبیه کلسترول خون بالا، {فشار خون بالا}، {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی. در گذشته اجتناب کرده اند آغاز هر این سیستم ورزشی، بپرسید چه سطحی اجتناب کرده اند ورزش جسمی برای شما ممکن است صحیح است.