Callout – سبک اقامت مفید – سیگار را انصراف کنید


برای دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی برای انصراف سیگار، بازدید کنید سیگار کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز ممکن است هر دو همراه خود جاده انصراف سیگار موسسه سراسری بیشتر سرطان ها به # ۱-۸۷۷-۴۴U-QUIT (1-877-448-7848) تصمیم بگیرید. اگر اجتناب کرده اند سیگارهای دیجیتال استخدام می کنید همراه خود دکتر شخصی صحبت کنید. تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است این محصولات قابل دستیابی است ارائه می دهیم آسیب برساند