Callout – راهنمای شما برای یک قلب سالمCallout – راهنمای شما برای یک قلب سالم
لورا زیفانگ
سه شنبه ۲۵/۰۱/۲۰۲۲ – ۱۵:۵۶

زمینه
سفید

نوع تماس
توصیفی

ضربه زننده
برگه ای حاوی اطلاعات مشخص درباره چیزی

توضیحات فراخوان

راهنمای شما برای داشتن قلب سالم

نکات عملی برای ایجاد و حفظ یک سبک زندگی سالم برای قلب را بیاموزید.

تم نماد Callout
آبی

پنهان کردن عنوان
بر

تصویر کارآگاه Callout
راهنمای شما برای داشتن قلب سالم

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/