Callout – خواستار آسم – خواستار مشخصه ۲


Stewart J. Levine، MD دلیل می دهد: “همراه خود بررسی مسیرهای بیماری، ما مکانیسم آلی جدیدی را ایجاد کرده ایم کدام ممکن است در نتیجه آسم تبدیل می شود.” مشخصه تجزیه و تحلیل را بیاموزید: مسیرهای بیماری در نتیجه معامله با جدید احتمالاً برای آسم از حداکثر تبدیل می شود.

دانستن درباره جایگزین های تحقیقاتی آزمایشگاهی بیاموزید:

  • فلوشیپ فوق دکتری در مسیرهای لیپوپروتئینی در آسم
  • آموزش تکمیلی پزشکی (GME): فلوشیپ مراقبت های ویژه ریه NHLBI/UMD

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/