Callout – الگوهای خواب ما با افزایش سن چگونه تغییر می کند؟


توضیحات فراخوان

چگونه الگوهای خواب ما با افزایش سن تغییر می کند؟

الگوها و انواع خواب با بلوغ افراد تغییر می کند. به عنوان مثال، نوزادان زمان بیشتری را در خواب REM می گذرانند. میزان خواب با موج آهسته در اوایل کودکی به اوج خود می رسد و سپس در نوجوانی به شدت کاهش می یابد

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/