Callout – آزمایش اکسید نیتریک بازدم کسری (FeNO) چیست؟Callout – آزمایش اکسید نیتریک بازدم کسری (FeNO) چیست؟
لورا زیفانگ
دوشنبه، ۰۱/۳۱/۲۰۲۲ – ۲۱:۱۳

زمینه
سفید

نوع تماس
توصیفی

ضربه زننده
برگه ای حاوی اطلاعات مشخص درباره چیزی

توضیحات فراخوان

آزمایش اکسید نیتریک بازدم کسری (FeNO) چیست؟

این برگه اطلاعاتی ۲ صفحه ای نحوه عملکرد آزمایش و زمانی که ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما ممکن است از آن استفاده کند، توضیح می دهد.

تم نماد Callout
آبی

پنهان کردن عنوان
بر

تصویر کارآگاه Callout
آزمایش اکسید نیتریک بازدم کسری (FeNO) چیست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/