۷۰ سهم دام های عشایری اردبیل تعیین شدند


قبایل

مدیرکل امور عشایر استانداری ذکر شد: بر ایده قوانین نظام کامل دامپروری ملت هرگونه کسب، کالا، نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل دام خشمگین با بیرون پلاک ثبتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسنامه ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورتی کدام ممکن است رعایت شود، قاچاق محسوب تبدیل می شود.

معریو الآذری ذکر شد: اجتناب کرده اند مجموع عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۰ راس دام عشایری استان، ۹۴۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۴ راس کدام ممکن است برابر ۷۰ سهم دام های عشایری استان است، پلاک تعیین، ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۲ راس مقوا گذر دام بود. به استان صادر شده است.

وی ذکر شد: محبوبیت دام تاثیر بسزایی در بالای همه چیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بیماری های مشترک بین انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دام دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این موقعیت موثری در بالای همه چیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند قاچاق دام دارد.

مدیرکل امور بادیه نشینان استانداری اردبیل یکپارچه داد: دامداران عشایری کدام ممکن است به غیر اجتناب کرده اند مهاجرت اقدام به حمل دام می کنند باید مجوزهای مورد نیاز را اجتناب کرده اند دامپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارگان های ذیربط اخذ کنند.

آذری ذکر شد: پلاک به گوش دام ها ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای عملکرد های سراسری، قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستانی مختص هر قلمرو است.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند اختصاص ۲۰ میلیارد تومان سود اجتناب کرده اند محل مصوبات بازدید ریاست جمهوری به استانداری اردبیل برای تامین آب سیار ۱۴۸ قشلاق عشایر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود این شهرت برای گرفتن ۱۵ وسایل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب اقدامات مورد نیاز انجام تبدیل می شود. وسایل نقلیه های تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب ۱۴۵۰ تأمین ۱۰۰۰ لیتری ذخیره آب در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخازن آب ۱۰۰۰ لیتری بدون هیچ هزینه ای بین عشایر قشلاقی کدام ممکن است جامعه آبرسانی ثابت ندارند تخصیص تبدیل می شود.