۶۹ فرد مبتلا عروق کرونر به بیمارستان اردبیل منتقل شدند


رئیس دانشکده علوم پزشکی اردبیل ذکر شد: بر ایده فینال داستان ها در جاری حاضر ۶۹ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها در بیمارستان های استان بستری هستند کدام ممکن است جاری ۲۴ نفر وخیم است.

ویروس کرونا

علی محمدیان آردی در تشریح فینال مورد بیماری عروق کرونر در استانداری اردبیل، ذکر شد: بر ایده فینال داستان ها در جاری حاضر ۶۹ فرد مبتلا عروق کرونر در استان ساکن هستند کدام ممکن است جاری ۲۴ نفر وخیم است. عصر قبلی ۹ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان در وضعیت درمانی نسبی اجتناب کرده اند امکانات درمانی ترخیص شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه در مدت مذکور منصفانه مورد فوتی اجتناب کرده اند سوی فرمان گزارش شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اردبیل اجتناب کرده اند تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شدن ۱۱ فرد مبتلا جدید کرون طی ۲۴ ساعت قبلی {در این} استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بر ایده فینال شرایط ادعا شده اجتناب کرده اند سوی وزارت بهداشت، شهرهای اردبیل، خلخال، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرین در واقع هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیر، اصلاندوز، بیله تجربه، کوثر، گرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمین زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشگین شهر آبی هستند.