۶۴ سهم اجتناب کرده اند منازل روستاهای اردبیل مقاوم سازی شده است


مدیرکل نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی استانداری اردبیل اجتناب کرده اند صدور بیش اجتناب کرده اند ۱۰۴ هزار سند تصرف در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر باند خبر داد.

مسکن

فرهاد سبحانی در نشست خبری همراه خود اصحاب رسانه در خصوص سنددار شدن اموال روستاییان استان اردبیل ذکر شد: تاکنون ۱۰۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶ جلد سند تصرف در ۴۶۴ روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ شهر استان همراه خود همکاری اداره کل روستا برای نامزدها صادر شده است. {اسناد و مدارک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند ملک.

وی افزود: مردمان روستاهای تحمل محافظت ساختار هادی می توانند همراه خود قیمت تقریبی ۳۰۰ هزار تومان برای واحد ۲۵۰ متری اجتناب کرده اند نمایندگی سهامی مسکن سند تصرف بگیرند. خوشبختانه استان اردبیل اجتناب کرده اند تذکر صدور سند وضعیت خوبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق این سیستم ریزی های {انجام شده} امسال حدود ۳۵۰۰ سند ملکی در استان صادر تبدیل می شود.

چون آن است مدیرکل نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی استانداری اردبیل در خصوص طراحی سامانه کشاورزی تصدیق شد: این ساختار اجتناب کرده اند سال قبلی به صورت آزمایشی در ۷ فرمان تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل اولین استانداری است کدام ممکن است توانسته این ساختار را در شخصی اجرا تنبل. چرخه دوم روستا. این ساختار ابتدا در لاهرود خلخال تکمیل شد، سپس در لشکر خرگوش، روستاهای اسلام آباد در پارس آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاسبه در مشجانشهر در انتخاب بعدی قرار دارند.

سبحانی اجتناب کرده اند وجود خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۹ روستای دارای سکنه در فرمان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بر مقدمه سرشماری سال ۹۵، هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ روستای بالای ۲۰ خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۰ روستای زیر ۲۰ خانواده در فرمان موجود است کدام ممکن است در ۴۸۶ روستا، ساختار هادی است. اجرا شد ۲۶۶ روستای تولید دیگری.

این به فرماندهی شکسته نشده داد: ۱۵۶ روستای تولید دیگری همراه خود ساختار هادی توسط دست تجزیه و تحلیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۹ روستا نیازمند بازنگری در ساختار هادی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری برای توسل به شهرت انجام تبدیل می شود.

مدیرعامل نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی استانداری اردبیل در خصوص تعهد های انجام شده در قالب ساختار عمومی روستاهای استان، ۴۰ تعهد زیرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت به مساحت ۲۰۰ هزار مورد تصویب کرد. متر مربع همراه خود اعتباری بالغ بر ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال در استان پایان دادن شده است. ۱۴ تعهد سنگ فرش به مساحت ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۷ متر مربع همراه خود رهن ۶۵ هزار میلیون ریالی انجام شده است.