۴.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته سازندگان مسکن واریز تبدیل می شود


4.5 هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان مسکن واریز می شود
4.5 هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان مسکن واریز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، محمود شایان کسب اطلاعات در مورد فینال وضعیت افتتاح حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز وجوه نامزدها قالب حرکت سراسری مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر تسهیلات به سازندگان ذکر شد: تاکنون ۳۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۸ نفر در قلمرو حضور دارند. . موسسه مالی مسکن قالب نهضت سراسری مسکن سازماندهی کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان ۲۲۰ هزار […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، محمود شایان کسب اطلاعات در مورد فینال وضعیت افتتاح حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز وجوه نامزدها قالب نهضت سراسری مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر تسهیلات به سازندگان ذکر شد: تاکنون ۳۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۸ نفر در مسکن مهر هستند. . موسسه مالی قالب نهضت سراسری مسکن: سازماندهی کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مبلغ ۲۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۹ نفر به نهضت سراسری مسکن کمک کردند.

شاین یکپارچه داد: مجموع نامزدها نهضت سراسری مسکن ۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۹ میلیارد تومان است کدام ممکن است تاکنون ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۱ میلیارد تومان در نظر گرفته سازنده واریز شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸ میلیارد تومان نیز نزد موسسه مالی برای تقاضا است. قیمت روی حیله و تزویر افزار را به سازندگان بپردازید.

وی یکپارچه داد: ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۲ میلیارد تومان در نظر گرفته سازندگان تسهیلات واریز شد.

مدیرعامل موسسه مالی مسکن تصریح کرد: ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۷ قالب همراه خود ۱۸۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۴ واحد به موسسه مالی حاضر شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۶ قالب، ۷۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۳ قالب خودمالکی است.

شاین به تسهیلات پایان دادن شده ۲۲۷۲ سرمایه گذاری به قطعا ارزش آن را دارد ۵۹۳۰۳ واحد به قطعا ارزش آن را دارد ۱۸۲۸۷ میلیارد تومان ردیابی کرد.

تأمین