۳۹ هزار چک فنی خودرو در اردبیل


معاینه فنی معاون وزیر بار در اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری اردبیل اجتناب کرده اند انجام بیش اجتناب کرده اند ۳۹ هزار معاینه فنی خودروهای با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه با کیفیت حرفه ای در سال ۱۴۰۰ در استانداری اردبیل خبر داد.

تعمیر اتوماتیک

رضا شیرین زاده در بازدید اجتناب کرده اند وسط معاینه فنی پارس آباد افزود: ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۷ خودرو در معاینه اول مردود شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۷ خودرو یعنی ۸۶ سهم خودروها در مرحله یک هر دو در سطوح بعدی مردود شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرفته شدند.

وی تصریح کرد: تمامی خودروهای مکانیکی اعم اجتناب کرده اند سبک، با کیفیت حرفه ای، نیمه با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورسیکلت باید در بازه های روزی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک در امکانات معاینه فنی مورد تایید، نگاهی به فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلایندگی انجام دهند. کاهش آلودگی هوا ناشی اجتناب کرده اند تردد خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش امنیت تردد خودرو.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری اردبیل به ورزش ۴ وسط معاینه فنی خودروهای با کیفیت حرفه ای در استانداری اردبیل ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجتناب کرده اند این میان ۳ وسط در شهرستان اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه وسط در شهرستان اردبیل است. پارس آباد. ارائه دهندگان به آنها مردمان هستند.

شیرین زاده شهرت مقوا معاینه فنی صادر شده برای خودروهای با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه با کیفیت حرفه ای ده ساله را برابر ۶ ماه گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این شهرت برای خودروهایی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ده سال عمر دارند برابر ۳ ماه است.

وی ذکر شد: معاینه فنی به معنای انجام معاینه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش توسط مشاوران برای تصور سلامت فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن دقیق از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انطباق آلاینده های خودرو همراه خود شاخص های مصوب زیست محیطی بر ایده استانداردهای مصوب سراسری، جهان ای هر دو جهانی است. امکانات معاینه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر: بر ایده قوانین هوای پاک، معافیت معاینه فنی برای خودروهای با کیفیت حرفه ای خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلی ۴ سال اجتناب کرده اند زمان ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خودروهای کلی منصفانه سال است.