۱۶ بستری جدید عروق کرونر در اردبیل


محمدیان همراه خود ردیابی به اینکه ۲۱ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها همراه خود درمانی نسبی اجتناب کرده اند بیمارستان های استانداری اردبیل ترخیص شدند، افزود: در جاری حاضر مجموع مبتلایان بستری در بیمارستان استانداری اردبیل ۶۸ نفر است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۴ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. “

PCR کرونا

علی محمدیان روز ۲۲ فروردین در مخلوط خبرنگاران اظهار داشت: در ۲۴ ساعت قبلی ۱۶ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها در امکانات درمانی استان اردبیل بستری شدند.

وی افزود: انواع کل واکسن تزریقی استانداری اردبیل در نوبت اول، دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم بالغ بر ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۱ واکسن برای ادغام کردن ۹۶۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱ واکسن نوبت اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۰ واکسن {بوده است}. در اطراف دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۶۷۳۸ واکسن مرتبط به در اطراف سوم.

محمدیان همراه خود ردیابی به اینکه ۲۱ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها همراه خود درمانی نسبی اجتناب کرده اند بیمارستان های استانداری اردبیل ترخیص شدند، افزود: در جاری حاضر مجموع مبتلایان بستری در بیمارستان استانداری اردبیل ۶۸ نفر است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۴ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. “

رئیس دانشکده علوم پزشکی اردبیل خاطرنشان کرد: شهرهای اردبیل، نیر، سارین، خلخال، بلیسفر، گرمی، اصلاندوز، نمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوثر در جاری حاضر در رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای شانه آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشجانشهر در رنگ آبی قرار دارند. .