۱۲۰ میلیارد ریال برای آزادسازی زندانیان در اردبیل


یوسف خدادادی روز پنجشنبه در دومین مرحله جشن گلریزان در مجتمع زیبایی شناختی، هنری فدک اردبیل اظهار داشت: مبلغ می خواست برای آزادسازی این زندانیان ۱۲۰ میلیارد ریال است کدام ممکن است ۶۰ میلیارد ریال آن اجتناب کرده اند محل تحویل داد شاکیان تامین می‌شود.

زندان

یوسف خدادادی روز پنجشنبه در دومین مرحله جشن گلریزان در مجتمع زیبایی شناختی، هنری فدک اردبیل اظهار داشت: مبلغ می خواست برای آزادسازی این زندانیان ۱۲۰ میلیارد ریال است کدام ممکن است ۶۰ میلیارد ریال آن اجتناب کرده اند محل تحویل داد شاکیان تامین می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این مبلغ ۶ میلیارد ریال بواسطه تصویر ستاد دیه استان اردبیل کمک بلاعوض برای آزادی آنها تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ میلیارد ریال نیز اجتناب کرده اند محل تسهیلات بانکی فکر احتمالاً وجود خواهد داشت.

معاون رئیس هیات امنای تصویر ستاد دیه استان اردبیل بازگشت به شد: سال قبلی نیز ۴۶۰ نفر اجتناب کرده اند محکومان پولی همراه خود مجموع مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال اجتناب کرده اند زندان‌های این استان آزاد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کانون خوب و دنج خانوار‌هایشان بازگشتند.

وی اضافه کرد: بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ میلیارد ریال اجتناب کرده اند مبلغ مشخص شده اجتناب کرده اند محل تحویل داد شاکیان، ۳۰۰ میلیارد ریال اعسار، ۱۵۰ میلیارد ریال معرفی شده است خانوار‌ها، ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض ستاد دیه تامین شده بود.

خدادادی همراه خود ردیابی به برگزاری مرحله نخست جشن گلریزان همزمان همراه خود میلاد امام حسن (ع) در زندان مرکزی اردبیل، تشریح کرد: ستاد دیه منصفانه نهاد مردم، غیرانتفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیریه است کدام ممکن است اعضای آن به صورت افتخاری به آزادی محکومان جرایم غیرعمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی کمک می‌کنند.