یالی “گیلمان” رقص استاندارد آذربایجان


اطلاعاتی با اشاره به رقص یالی “گیلمان” آذربایجان

جشنواره رقص

به گزارش دیدشهر، رقص در یک روز واحد «جلمان» طیف گسترده ای از مختلفی دارد، با این حال تعیین کنید بی نظیر آن همراه خود اقدامات آهسته پا آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان شکلی شبیه به دویدن به شخصی خواهد گرفت. در ابتدا بسیاری از اینها رقص توسط منقل کدام ممکن است الهه از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت بود اجرا می شد.

همراه خود ملاحظه به تاریخچه این رقص، بر ایده کتیبه های روی صخره های جهان کوبستان اغلب به عنوان شناخته می شود کاوال داشی، قدمتی بیش اجتناب کرده اند ۱۳۰۰۰ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدها در خسرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین” ارتش کنجوی. می توان به بازو آورد.

این یکی اجتناب کرده اند معمولی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب ترین رقص های بومی است کدام ممکن است امروزه در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر مناطق آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل به تماس گرفتن گیلمان هر دو یالی شناخته تبدیل می شود.

شواهد نماد می دهد کدام ممکن است این رقص بعدها وارد سنت رقص قفقازی ها، کردها، تالشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرجی ها شد…

اجتناب کرده اند مشاهیر آذربایجان می توان به اوزون دری، ژنک سینک، سیران سیران، قلادان قالایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اکملی، تک ایاگ، ایکی ایاگ، اوش ایاگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولاماما ردیابی کرد. استناد.

رقص بادیه نشینان

هی رقص گیلمن!