گزارش موسسه مالی مرکزی حکایت اجتناب کرده اند افزایش قیمت مسکن دسترس در بازار دارد


به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند وزارت ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش عیسی زریبور در مونتاژ مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور دقیق مدیران کل ارتباطات استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تابعه، همراه خود ردیابی به دستاوردهای این وزارتخانه در نیمه دوم سال جاری. . وی در سال قبلی اظهار داشت: در یک واحد ماه قبلی بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰۰ روستا مورد بازدید قرار گرفته است […]