گردشگری آبی دیشهر


گردشگری آبی یکی از انواع گردشگری است که اگر همراه با ترویج و تامین زیرساخت ها باشد می تواند به اقتصاد محلی و مدیریت آب کمک کند.

سد

دیدشهر: متأسفانه در سال های اخیر به دلایل مختلف از عمل خواستن گردشگری آبی استفاده نمی شود و این منطقه نیز مانند برخی مناطق دیگر توسعه نیافته است.

متولیان می توانند با کمترین هزینه، سکوهای مناسبی مانند غرفه های پرنده نگری و امکانات رفاهی مناسب ایجاد کنند. برای ترویج این صنعت اقتصادی سودآور.