گذشته تاریخی سازی خانم تنیس باز همراه خود حضور در دومین گرنداسلم/ صفی به رولان گاروس می‌رود


به گزارش ایسنا، مسابقات تنیس رولان گاروس فرانسه کدام ممکن است دومین گرند اسلم در سال ۲۰۲۲ محسوب تبدیل می شود اجتناب کرده اند ۲۹ ما به همان اندازه ۴ جون (۸ به همان اندازه ۱۴ خرداد) برگزار تبدیل می شود.

در بخش بچه ها ایران خوب مشاور دارد  را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکات الزهرا صفی خانم گذشته تاریخی ساز تنیس ایران {در این} گرند اسلم حضور دارد.

طبق ادعا  فدراسیون جهانی تنیس، عنوان صفی در جدول مقدماتی مسابقات قرار دارد.

صفی پیش اجتناب کرده اند این هم در گرنداسلم استرالیا حضور داشت کدام ممکن است توانست گذشته تاریخی سازی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون یک بار دیگر اتفاق تاریخی عکس را رقم زد. برای اولین بار است کدام ممکن است ایران در رولان گاروس بچه ها مشاور دارد.

انتهای پیام