گام های تجاری جدید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه


به گزارش ایسنا، وبینار همراه خود عنوان بازرسی روابط تجاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه، جایگزین های همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های فعلی همراه خود همکاری اتاق بازرگانی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق بازرگانی استانبول برگزار شد. {در این} کنفرانس دیجیتال کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ سرزنده مالی اجتناب کرده اند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه حضور داشتند، جایگزین های همکاری ۲ ملت مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفین بر رشد همکاری ها تاکید کردند.

نیهات علیا اوغلو، دبیرکل اتاق بازرگانی استانبول، طی سخنانی در یک واحد مناسبت سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس اظهار داشت کدام ممکن است ۲ ملت روابط دیرینه ای همراه خود قدمت بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند. چندین قرارداد همراه خود یکدیگر امضا کردند. به طور قابل توجهی توافقنامه خرید و فروش محبوب کدام ممکن است در سال ۲۰۱۵ منعقد شد کدام ممکن است برای هر ۲ ملت فوق العاده ضروری است.

وی همراه خود خاص اینکه کمیت مبادلات تجاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه اجتناب کرده اند ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به حدود ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است، افزود: اجتناب کرده اند این میزان ۲.۷ میلیارد دلار به صادرات ترکیه به ایران و یک جفت.۸ میلیارد دلار درمورد به ترکیه {خواهد بود}. صادرات به ایران صادرات ایران به ترکیه تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت نیز اجتناب کرده اند بهترین صادرات ترکیه به ایران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موادی قابل مقایسه با مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیک عمدتا اجتناب کرده اند ایران وارد تبدیل می شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی استانبول در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به اینکه ترکیه ۷ نسبت اجتناب کرده اند واردات ۳۹ میلیارد دلاری ایران را تامین می تدریجی، افزود: هدف ما اینجا است کدام ممکن است صادرات ترکیه به ایران را به ۱۰ میلیارد دلار برسانیم. روشن است کدام ممکن است ۲ اتاق بازرگانی در افزایش همکاری های تجاری وظایفی دارند.

وی دلیل داد کدام ممکن است “اتاق استانبول ۷۱۵۰۰۰ عضو دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند بهترین اتاق های بازرگانی است.”

به گزارش مکان اتاق تهران، در یکپارچه این نشست بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران به خاص قابلیت های اتاق بازرگانی، صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی تهران تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در خصوص اهمیت رشد صحبت کرد. روابط مالی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه

وی همراه خود خاص اینکه ترکیه یکی اجتناب کرده اند دروازه های اقتصاد ایران به اروپا است، یکپارچه داد: ترکیه یکی اجتناب کرده اند دروازه هایی است کدام ممکن است ترکیه را به بزرگراه ابریشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین های CIS در ایران متصل می تدریجی. ایران علاوه بر این ممکن است دروازه بی نظیر ترکیه برای اتصال به هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبه قاره هند باشد.

عاشقی همراه خود تاکید بر اینکه همکاری های مالی ۲ ملت حیاتی است، یکپارچه داد: رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل بین ۲ ملت عالی همزیستی محکم در سه قرن قبلی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه در مقاطعی رقبا هایی بین ۲ ملت موجود است، با این حال کار با هم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران ترکیه همچنان در جاری رشد است.”

دبیرکل اتاق تهران ابراز امیدواری کرد مزایایی چون همجواری، زبان، تشابهات مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس موجب آسانسور روابط مالی ۲ ملت شود. وی همراه خود ردیابی به اینکه ۲ ملت همراه خود تهدیدات زنجیره‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نبرد بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین مواجه هستند، اظهار داشت: ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه باید برای ضرب و شتم این مشکل‌ها همکاری نزدیک داشته باشند.

بهمن عشقی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی اظهار داشت: اتاق تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق استانبول باید رویه هایی را تسهیل کنند کدام ممکن است بتوان برای رشد روابط تجاری طراحی کرد. متعاقباً مورد نیاز است کار مشترک تحریک کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها رشد این روابط در اصل کار برطرف شود. به عبارت تولید دیگری، از گرفتن مشوق های مشترک قابل مقایسه با مشارکت در رشد خوشه های اقتصادی تشکیل شده در ۲ سوی مرز ممکن است به آسانسور همکاری های مالی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه کمک تدریجی. ما امیدواریم کدام ممکن است درگیری در اروپای شرقی به همین جهان محدود شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع نوک یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ها بلند مدت بهتری را همراه خود صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند خشونت بسازند.

انتهای پیام