«کریم» به نوفلوشاتو {می رود} | خواهید کرد وب مبتنی بر هستید


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی این تعهد، ساخت فیلم سینمایی «ساعت صفر» کدام ممکن است ساخت اولین آن اجتناب کرده اند ۱۳ فروردین تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ فروردین اکران شد، دیروز همراه خود فیلمبرداری فینال فیلم سینمایی به نوک رسید. توالی. یوسف رضا مرادی جدا از نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی، تهیه کنندگی این فیلم را نیز بر عهده داشته است. در […]