کرونا اجتناب کرده اند اردبیل شکست خورد


علی محمدیان‌اردیاظهار داشت: تداوم روزهای با بیرون فوتی کرونایی در استان اردبیل شکسته نشده دارد کدام ممکن است در در یک روز واحد‌روز قبل از امروز ۱۳ فرد مبتلا جدید کرونایی در درجه استان ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شده‌اند کدام ممکن است درصدد هستیم استان اردبیل را به وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن کرونایی برسانیم کدام ممکن است بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین روز با بیرون فوتی در استان گزارش شده است.

بیمار کرونا

علی محمدیان‌اردیاظهار داشت: تداوم روزهای با بیرون فوتی کرونایی در استان اردبیل شکسته نشده دارد کدام ممکن است در در یک روز واحد‌روز قبل از امروز ۱۳ فرد مبتلا جدید کرونایی در درجه استان ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شده‌اند کدام ممکن است درصدد هستیم استان اردبیل را به وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن کرونایی برسانیم کدام ممکن است بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین روز با بیرون فوتی در استان گزارش شده است.

وی دقیق کرد: در ۲۴ ساعت قبلی ۱۶ فرد مبتلا همراه خود وضعیت افزایش نسبی اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند کدام ممکن است در جاری حاضر ۹ فرد مبتلا در بخش آی سی یو بستری هستند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها درمانی استان اردبیل افزود: در جاری حاضر ۵۰ فرد مبتلا کرونایی در امکانات درمانی استان بستری هستند  استان اردبیل وضعیت آبی، نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد دارد کدام ممکن است درصدد هستیم این مثال را به وفاداری برسانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط مطلوبی را در استان رقم بزنیم.