کاوشگر عکس ولتایی تصویر دقیقی اجتناب کرده اند خورشید گرفت


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند وزارت ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها، عیسی زربور وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها در پاسخ به مانترا سال نو مقام معظم مدیریت پیامی صادر کرد. محتوای متنی مناسب این پیام به این رئوس مطالب است: پیام مدبرانه رئیس معظم انقلاب […]