کاهش فاصله تعیین مقدار نمایندگی های داده ها بنیان از سه ماه به ۱ ماه


این ربات این مسائل را اجتناب کرده اند پلاستیک بازیافت شده اجتناب کرده اند دریاهای در سرتاسر جهان می سازد. این ربات قادر است چیزهای مختلفی را بر مقدمه قالب های خاص شبیه گلدان، صندلی، نیمکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بسازد. این مسائل توسط Nagami، یک نمایندگی اسپانیایی کدام ممکن است تخصص در مبلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند جانبی است، بازسازی شده است […]