کاهش انواع مبتلایان عروق کرونر مرکز در اردبیل


علی محمدیان در ترکیبی خبرنگاران همراه خود ردیابی به داده های آماری عروق کرونر در استانداری اردبیل ذکر شد: ساعت شب قبلی ۱۱ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر بیماری عروق کرونر مرکز در امکانات درمانی استان اردبیل بستری شدند کدام ممکن است {در این} مدت هیچ مورد فوتی بر تأثیر این بیماری گزارش نشد.

کروناعلی محمدیان در ترکیبی خبرنگاران همراه خود ردیابی به داده های آماری عروق کرونر در استانداری اردبیل ذکر شد: ساعت شب قبلی ۱۱ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر بیماری عروق کرونر مرکز در امکانات درمانی استان اردبیل بستری شدند کدام ممکن است {در این} مدت هیچ مورد فوتی بر تأثیر این بیماری گزارش نشد.

وی افزود: انواع کل مبتلایان عروق کرونر بستری در امکانات درمانی استان اردبیل به ۴۹ نفر رسید کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۳ نفر کاهش داشته است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اردبیل ذکر شد: در جاری حاضر ۱۴ فرد مبتلا وخیم در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه طی ۲۴ ساعت قبلی ۱۴ فرد مبتلا همراه خود درمانی نسبی اجتناب کرده اند امکانات درمانی استانداری ترخیص شدند.

وی همراه خود ردیابی به تزریق ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۸ دوز واکسن کرونا در استانداری اردبیل، ذکر شد: ۹۶۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۸ دوز درمورد به فاز اول، ۸۴۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۸ دوز درمورد به فاز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۲ دوز درمورد به فاز سوم واکسیناسیون است.

محمدیان ذکر شد: هم اکنون شهرستان های اردبیل، خلخال، سارین، نیر، اصلاندوز، بلسفیر، کوثر، میچنگ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمین در رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های شانه آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمی در رنگ آبی قرار دارند.