چرا اردبیل اجتناب کرده اند تذکر ترافیکی مسدود است؟


دلیل برای شلوغی غیرعادی ترافیکی در برخی اجتناب کرده اند بزرگراه های اردبیل در روزهای فعلی تداوم ساعات تعطیلی ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی مدارس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشکال برای عجله برطرف تبدیل می شود.

چرا اردبیل از نظر ترافیکی مسدود است؟

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی فتاحی استان خوراکی وی تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به تعطیلی ۲ ساله مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تعطیلی سرویس مدارس، اکنون هر پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادری برای سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید فرزندان شخصی اجتناب کرده اند خودروی خصوصی استفاده می کنند، مشکلی کدام ممکن است همراه خود زمان تعطیلی شیفت های صبح در تضاد است. شیفت های عصر تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی ادارات بار ترافیکی اردبیل را افزایش داد.

چرا اردبیل اجتناب کرده اند تذکر ترافیکی مسدود است؟