پیش سوراخ بینی ۳ مدال طلا برای کشتی گیران ناشنوا در المپیک برزیل


رضا لق در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، برای تعیین مقدار وضعیت ناشنوایان مراقبت از المپیک برزیل اظهار داشت: برای کنار هم قرار دادن سازی ناشنوایان مراقبت از المپیک ۸ مرحله را در تذکر گرفتیم کدام ممکن است ۵ مرحله آن برگزار شد. در قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششم در کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط فوق العاده خوشایند اجتناب کرده اند تذکر اسکان مصرف شده، پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور حریف تمرینی برگزار شد کدام ممکن است فوق العاده قابل قبول بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ورزشکاران المپیکی تجلیل شد.

وی اظهار داشت: به همان اندازه زمان اعزام کشتی گیران به المپیک، همراه خود ملاحظه به حساسیت بالای این اردوها، پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ۲ اردوی تولید دیگری در تهران برگزار شود.

سرپرست فنی گروه سراسری کشتی ناشنوایان همراه خود دقیق اینکه مسئولان باید حمایت ویژه ای اجتناب کرده اند ورزشکاران ناشنوا داشته باشند، خاطرنشان کرد: برای تحمیل انگیزه در ورزشکاران ناشنوا باید مسئولان به طور قابل توجهی در ۲ اردوی فعلی حمایت ویژه داشته باشند به همان اندازه به {این مهم} کف دست پیدا کنند. روحیه آنها را در المپیک ۲ چندان کرد. ورزشکاران ناشنوا خرس استرس زیادی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کاهش آن خواستن به حمایت دارند. پیش بینی ناشنوایان اینجا است کدام ممکن است مسئولان اجتناب کرده اند لحاظ جوایز بین ورزشکاران شنوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشنوای المپیک تمایز قائل نشوند.

لیق اظهار داشت: اگرچه المپیک همراه خود دنیا خاص است، با این حال ناشنوایان {به دلیل} تمرینات خوبی کدام ممکن است پایین بالا گذاشته اند، اجتناب کرده اند سلامت خوبی برخوردار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارند در ۸ وزن ۲ به همان اندازه ۳ مدال کسب کنند. سفری به المپیک داریم.

وی در نهایت زمان اعزام آزادگان ناشنوایان به المپیک برزیل در ۱۸ اردیبهشت ماه تصدیق شد: آزادگان ناشنوایان اجتناب کرده اند ۲۱ اردیبهشت مسابقات شخصی را در برزیل تحریک کردن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسابقات به همان اندازه ۲۵ اردیبهشت یکپارچه دارد.

انتهای پیام