پیام مدبرانه رئیس برادر روح نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل فن را خشمگین کرد


محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر کسب اطلاعات در مورد محدوده مانترا سال گفت: رئیس معظم انقلاب در سال های جدیدترین پیام های مالی را منصوب کردند. علاوه بر این {در این} سال ۲ بعد ساخت داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال جسورانه‌تر بود. وی افزود: ساخت داده ها به این معناست کدام ممکن است باید به صورت نپخته فروخته هر دو صادر شود. […]