پوشش سنتی و رابطه آن با هویت


امروزه لباس سنتی دیگر نماد فرهنگ قومی نیست.

پوشش سنتی و رابطه آن با هویت

نمونه هایی از لباس های سنتی عشایری شاهسون آذربایجان

اینکه چرا برخی افراد لباس سنتی خود را کنار می گذارند و سبک زندگی غربی را انتخاب می کنند، یک موضوع هویتی است.

بحران هویت به این معناست که فرد انزوا را تجربه می کند و به طور خلاصه خود را نمی شناسد. او نمی داند فرهنگ، زمان، زمینه و ریشه اش از کجا می آید یا احساس تعلق خود را از دست داده است، بنابراین انزوای فرهنگی به معنای عام را تجربه می کند.

هیچ قدرت جمعی بیرونی اعم از قهری یا اختیاری را جزئی از معنای خود نمی پذیرد، حتی اگر از بیرون بر آن تحمیل شود. برعکس در مانه، سنگال، با گزینه های پوشش محلی اتفاق افتاد. حال سوال اساسی این است که آیا می توان به یک فرد گفت که باید به یک فرهنگ، زمینه یا بافت اجتماعی خاص تعلق داشته باشد یا اینکه فرد می تواند انتخاب کند که به بافتی که از یک زمینه مشخص نشأت گرفته است تعلق داشته باشد؟

آسیب به کاهش هویت فردی و جمعی با حفظ فرهنگ

واقعیت این است که نمی توان کسی را مجبور کرد که مال او باشد و بفهمد هویت او چگونه شکل گرفته است؟ اما از سوی دیگر نمی توان فرهنگ، بافت، جامعه، خانواده و هر آنچه که منجر به شکل گیری تجربیات، خاطرات، کنش ها، بلوغ و به طور کلی شیوه زندگی او در هویت فرد می شود را نادیده گرفت. در مورد شخص و اینکه او کیست و از کجا آمده است و آینده اش را انجام می دهد، بنابراین بهترین راه این است که ارزش های هویتی مرتبط با فرهنگ و بافت جامعه ای را که در آن زندگی می کند به خاطر بسپارید و بازآفرینی کنید. او به دنیا آمد، بزرگ شد و بزرگ شد.

پوشش سنتی و رابطه آن با هویت

نمونه هایی از لباس های سنتی زنان لرستان

از طرفی افکار و سلیقه، شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی او را در ساختن هویت به مرور زمان یاری کردند. بحران هویت به معنای قطع ارتباط با هویت صفت و ناتوانی در یافتن و تثبیت احساس تعلق به چیزی یا جایی که فرد هویت اکتسابی پیدا می کند، است. این می تواند منجر به انزوا، خود تخریبی فرهنگی، سردرگمی، بدون هدف، احساس پوچی و ناامیدی شود. اما «سادیو مانه» هوشمندانه و ناخواسته با پوشیدن لباس اصلی کشورش راه دیگری را در پیش گرفت.

با پوشیدن لباس های محلی و بومی هویت خود را بسازید

به طور کلی پوشیدن لباس محلی و بومی به عنوان نماد توسط کسانی که به آن اعتقاد دارند و قدر آن را می دانند گامی مثبت در شکل گیری هویت آنهاست. همچنین می‌تواند به یادآوری کسانی که می‌توانند اعتماد کنند و پیدا کردن یک هویت گمشده یا احساس تعلق در خواهر و برادرشان کمک کند. با این حال نمی توان منتفی شد که این موضوع صرفاً برای حفظ ظاهر و رسمی بودن انجام نشود، بلکه برای تأثیرگذاری لازم است در اعماق شخصیت ظاهر شود.

پوشش سنتی و رابطه آن با هویت

نمونه هایی از لباس های سنتی زنان ترکمن

نویسنده: دکتر امیر محمدیان | جامعه شناس