پل های شهر اردبیل چطور؟


به مشاوره محمود صفری، برای تعمیر معضل بازدید کنندگان در اردبیل جدا از تحمیل اتاق مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بازدید کنندگان، چندین پل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاطع نیز اجرا تبدیل می شود.

پل های شهر اردبیل چطور؟

محمود صفری شهردار اردبیل

در جاری حاضر ۴ تقاطع عظیم در اردبیل در جاری مونتاژ است

عملیات اجرایی مونتاژ پل تونل حافظ اردبیل اجتناب کرده اند ماه بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود.

کار مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن پل قدس در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور به کل پل قدس در ماه سپتامبر به استفاده برسد.

به همان اندازه ۱۵ روز بلند مدت ماموریت پل جام جم پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن استفاده تبدیل می شود.

تقاطع تونل نیایش در قالب ۲ جاده سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت در جاری احداث است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات اجرایی آن اجتناب کرده اند هشت ماه پیش تحریک کردن شده است. این پل به همان اندازه بالا شهریور ماه سال بلند مدت کنار هم قرار دادن استفاده تبدیل می شود.

طبق گفتن شورای شهر، عملیات اجرایی مونتاژ ۲ پل تونلی تقاطع حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل بسیج تحریک کردن تبدیل می شود.

همراه خود تعمیر اشکال زیرساختی پل آگباگیر آمادگی اجرای این ماموریت را خواهیم داشت

محمود صفری

پل های شهر اردبیل چطور؟