پل بیت المقدس اردبیل زیباتر شده است


شهردار اردبیل همراه خود ردیابی به اینکه زیباسازی پل بیت المقدس در اصل کار قرار دارد، اظهار داشت: عملیات اجرایی رینگ های پل به همان اندازه نوک شهریور ماه بلند مدت به نوک می رسد.

پل بیت المقدس اردبیل

شهردار اردبیل اجتناب کرده اند این سیستم ریزی برای تحریک کردن زیباسازی پل قدس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود اتمام عملیات اجرایی دریچه های پل به همان اندازه نوک شهریور ماه بلند مدت، طبق تعهدات پیمانکار، شاهد استفاده درست اجتناب کرده اند این پل غول پیکر خواهیم بود. پل تعهد رشد شهری.

به گزارش اداره ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل شهرداری اردبیل، محمود صفری در نشست مشترک همراه خود مدیرعامل نمایندگی هنسا شناخته شده به عنوان پیمانکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری تعهد پل بیت المقدس همراه خود گفتن این خبر افزود: گران این موضوع درمورد به این موضوع است. تعهد، ما روی آن کار می کنیم.

شهردار اردبیل همراه خود تحسین اجتناب کرده اند همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی مبتلایان در اجرای تعهد پل بیت المقدس خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند اقدامات زیباسازی شهری امیدواریم گامی گرچه کودک نوپا در جهت جلب رضایت فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان قدرشناس اردبیلی برداریم.

محمود صفری