پسماند در استانداری اردبیل مدیریت نمی شود


معاون توافق امور عمرانی استاندار اردبیل می گوید: دفن نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نادرست پسماند در شهرهای مختلف آسیب شدیدی به دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس های طبیعی وارد می تدریجی.

پسماند در استانداری اردبیل مدیریت نمی شود

آقای کمال الدین میرجاوریان همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند وضعیت غیراصولی مدیریت پسماند در استان بر رویه تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرب {در این} رویه همراه خود جهان ای کردن مدیریت پسماند تاکید کرد.

معاون توافق امور عمرانی استاندار اردبیل ذکر شد: جزیره ای بودن در مدیریت پسماند زیان آور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند طریق ۲ جهان مدیریت پسماند ایده ها فنی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی {در این} زمینه فکر شود.

وی ذکر شد: هر شهری نباید زباله های شخصی را توسط خودم دفن تدریجی، اما علاوه بر این باید زباله های شهری را به صورت هدفمند در تعدادی از شهر ترکیبی آوری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فریب دادن سرمایه گذار برای بازیافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه جویی در بلعیدن این {زباله ها} باید تدابیر مورد نیاز این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود.

معاون استاندار اردبیل ذکر شد: دفن نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نادرست پسماند در شهرهای مختلف آسیب شدیدی به دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس های طبیعی وارد می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است اقدامات مورد نیاز برای اداره کردن دقیق تسریع شود.

تلفات دارایی ها خالص مرتفع است

مرقوریان ذکر شد: همراه خود ملاحظه به سوء مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع برخی پسماندها اجتناب کرده اند جمله پلاستیک در دشت‌ها، جنگل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت طبیعی، جلب مشارکت از ما، سیمان زیست‌محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های اجرایی همراه خود هدف اصلی بر مشاوران جو‌زیست برای اداره کردن شرایط حیاتی است.

وی بر پویایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی نهایی برای مشارکت جمعی برای پاکسازی فضاهای مختلف شهرستان های استانداری تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد مشارکت رسانه های دیجیتال، مکتوب، صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری برای توجه بخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی {در این} زمینه شد.

زباله های زباله

پسماند در استانداری اردبیل مدیریت نمی شود