پسرها تا حد زیادی استروئید خوردن می کنند هر دو خانمها؟


به گزارش ایسنا، کمیته آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات علوم اجتماعی وادا در تحقیق ای بر روی ۵۷۴ ورزشکار در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان ورزشی، عناصر کارآمد بر “ورزشکارانی کدام ممکن است کشف نشده اختلال دوپینگ قرار دارند” را تجزیه و تحلیل کردند.

به مشاوره فرزاد شرقی، قائم مقام دبیرکل آژانس سراسری نبرد همراه خود دوپینگ (ایران نادو) برای ایسنا، {در این} تحقیق در سراسر جهان کدام ممکن است همراه خود همکاری کمیته های تخصصی WADA را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده شربروک کانادا تکمیل شد، ۳۵۵ کارمند اجتناب کرده اند گروه های مختلف ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۹ کارمند تکمیل شد. ورزشکاران ۸۵ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹ موضوع ورزشی حاضر عناصر بی نظیر تمایل ورزشکاران به سوء خوردن دوپینگ تعیین شده است.

وی شکسته نشده داد: به مشاوره نمایندگی کنندگان {در این} تحقیق در سراسر جهان تقویت می کند های غذایی، عملکرد مربیان شناخته شده به عنوان تاثیرگذارترین شخص در ورزشکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش شناخته شده به عنوان عناصر بی نظیر سوق دادن ورزشکاران {به سمت} دوپینگ راه اندازی شد شدند.

قائم مقام دبیرکل وسط سراسری نبرد همراه خود دوپینگ (ایران نادو) ذکر شد: نکته جذاب اینجا است کدام ممکن است ورزشکاران شخص در درجه در سراسر جهان شناخته شده به عنوان بیشترین احتمال دوپینگ عمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعمدی شناخته شدند.

انتهای پیام