پروازهای پارس آباد مغان اجتناب کرده اند اوج گرفته شد


سرپرست فرودگاه پارس آباد همراه خود ردیابی به اجتناب کرده اند سرگیری پروازهای پارس آباد مغان به شهدا اظهار داشت: بر مقدمه این سیستم ریزی های {انجام شده} اجتناب کرده اند ۲۶ فروردین ماه سال جاری ۲ پرواز اجتناب کرده اند تهران به پارس آباد مغان در روزهای یکشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجشنبه هر هفته انجام تبدیل می شود.

هواپیمای فرودگاه

پیمان شومینه زر سرپرست فرودگاه شهدای پارس آباد همراه خود ردیابی به اجتناب کرده اند سرگیری پروازهای پارس آباد مغان اظهار داشت: بر مقدمه این سیستم ریزی های {انجام شده} اجتناب کرده اند ۲۴ فروردین ماه سال جاری ۲ پرواز تهران به پارس آباد مغان در روزهای یکشنبه انجام تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجشنبه های هر هفته.»

سرپرست فرودگاه پارس آباد مغان همراه خود ملاحظه به قابلیت جهان افزود: جهان پارس آباد مغان این پتانسیل را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری رایزنی همراه خود نمایندگی های هواپیمایی برای برقراری پروازهای اصولاً اجتناب کرده اند این فرودگاه هستیم.

شومینه زر در خصوص این سیستم های فرودگاه شهدای پارس آباد مغان در سال ۱۴۰۱ افزود: روشنایی باند فرودگاه کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۹۰ نسبت پیشرفت فیزیکی دارد، به همان اندازه نوک ماه مبارک رمضان پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده از می رسد. ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت نزدیک پرواز می تواند داشته باشد.