پایداری کرونا در اردبیل – شهرخان


رئیس اداره علوم پزشکی اردبیل اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت قبلی ۷ فرد مبتلا جدید عروق کرونر به بیمارستان های امکانات درمانی استانداری منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه {در این} مدت هیچ مورد فوتی سند نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر انواع کل مبتلایان کرونری بستری شده به استان ۴۶ نفر رسید کدام ممکن است آرم دهنده توسعه نزولی است.

PCR انجام دهید

علی محمدیاناردی اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت قبلی ۷ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر بیماری عروق کرونر در بیمارستان های امکانات درمانی استان بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه {در این} مدت هیچ مورد فوتی سند نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر انواع کل مبتلایان کرونر بستری شده است. شهرستان به ۴۶ رسیده است به نظر می رسد تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: کرونا جاری ۱۲ فرد مبتلا بستری در بخش مراقبت‌های ویژه را وخیم‌تر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ فرد مبتلا نیز همراه خود درمانی نسبی اجتناب کرده اند امکانات درمانی استان ترخیص شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا این سیستم‌ریزی‌های اجباری برای افزایش وضعیت {انجام شده} است. ” وضعیت مبتلایان کرونایی در استانداری یکپارچه دارد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بهداشتی درمانی اردبیل خاص کرد: ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۰ دوز واکسن کرونا در استان تزریق شد کدام ممکن است تزریق این واکسن یکپارچه داشت.