پایان دادن پل های اردبیل مهمترین این سیستم سال ۱۴۰۱ هجری قمری


رئیس شورای شهر می گوید: پل حافظ، پل بسیج، پل آق باگیر، پل نیایش، بیت المقدس اجتناب کرده اند جمله چالش های پیش سوراخ بینی شده برای سال ۱۴۰۱ است.

جواد انصاری: تکمیل پل های اردبیل مهمترین برنامه سال 1401 هجری قمری است.

رئیس شورای شهر در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود آیت الله عاملی ذکر شد: توجه انداز روشن برای رشد شهر اردبیل همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی مجموعه مدیریت شهری.

رئیس شورای شهر اردبیل توجه انداز رشد شهر اردبیل را در امتداد طرف همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اعضای شورای شهر همراه خود شهرداری روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارکننده توضیح دادن کرد.

حاج جواد الانصاری در دیدار اعضای شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار اردبیل همراه خود آیت الله آملی مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اردبیل ذکر شد: در ششمین فاصله شورای شهر اردبیل، اردبیل برگزار شد. یکی اجتناب کرده اند معدود امکانات استانی کدام ممکن است شهردار آن توسط اعضا انواع شد. برای اولین بار اصرار ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه شهرداری با بیرون ایراد اجتناب کرده اند سوی شورای شهر تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی شد کدام ممکن است همگی حاکی اجتناب کرده اند همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی مدیریت شهری همراه خود برای درمان مصالح شهر بود.

وی ذکر شد: در شش ماه قبلی اکثر لوایح شهرداری حاضر شده همراه خود برای درمان مصالح نهایی شهر تصویب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم ریزی های صورت گرفته در تذکر داریم کارهای عمرانی پیش سوراخ بینی شده برای این منظور را انجام دهیم. کلیاتی قابل مقایسه با آغاز پل تونل حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعریض را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده پل بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز عملیات پل آگباگیر را پایان دادن می کنیم. علاوه بر این پایان دادن نیایش، بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتهای جاده جامجم. در این سیستم های پیش سوراخ بینی شده برای سال ۱۴۰۱.