پادکست کتاب سفر آب درمانی در منطقه اردبیل


پادکست سفرنامه آب درمانی منطقه اردبیل از تجربیات و خاطرات گردشگران و هنرمندانی می گوید که به این منطقه سفر کرده اند.

این قسمت: خاطرات بهمن هاشمی از بازدید از آبگرم استان اردبیل

آبگرم یدی بلوک سردابه