وظایف برخی از پروژه ها هنوز مشخص نیست


مشاور شهر اردبیل با اشاره به ساعات کاری کم در اردبیل گفت: با وجود گذشت سه ماه از فصل کار، هنوز چندین پروژه عمرانی تعیین نشده است.

علیرضا غریبی: تکلیف برخی پروژه ها هنوز مشخص نیست

علیرضا غریبی وی در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل خاطرنشان کرد: برخی پروژه های عمرانی با وجود گذشت سه ماه از فصل کاری هنوز تعیین تکلیف نشده اند که باید در مناقصات و انتخاب پیمانکاران در اوایل سال جاری انجام می شد. .

وی با اشاره به اینکه چندین پروژه عمرانی به صورت مشترک با نهادهای انقلابی و دولت در حال اجراست، خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و گسترش مسیرهای حمل زباله در تقاضای زمستانی شهرداری با همکاری بنیاد مسکن، اولویت‌بندی اقدامات لازم است. گرفته شده است.آسفالکان این مسیر با سرعت بیشتری انجام می شود.

فعال سازی پروژه های عمرانی در فصل کاری

این شورا گفت: تمام پروژه های عمرانی شهرداری باید در فصل کاری فعال و به سرعت اجرا شود.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل لزوم فعال سازی تمامی پروژه های عمرانی را یادآور شد و تصریح کرد: با ورود به فصل تابستان باید هر چه سریعتر روند پروژه های عمرانی را تسریع کنیم و شاهد خدمات رسانی مطلوب در این باشیم. توجه. رشته. .

غریبی گفت: در مورد انتخاب شرکت های خدمات رسان در زمینه رفت و روب و جمع آوری زباله، بهتر است مناقصات به موقع برگزار و تکلیف شرکت مشخص شود.

لواهان علیرضا غریبی اینجا خواندن.

پروژه مسکن