وضعیت روزه داری مبتلایان سرطانی خاص است


دکتر حمیدرضا دهقان منشیدی، رادیولوژیست و آنکولوژیست اظهار داشت: بیمارانی کدام ممکن است خرس شیمی درمانی هر دو رادیوتراپی قرار می گیرند شرایط متفاوتی برای روزه داری دارند.

همه بیمارانی کدام ممکن است خرس شیمی درمانی قرار می گیرند باید در کل روز مایعات زیادی بنوشند و قطعاًً احتمال روزه تکل {در این} اشخاص حقیقی صفر است.

وی اظهار داشت: برای مبتلایان سرطانی کدام ممکن است مجبورند هر ساعت منصفانه بار داروهای خوراکی خوردن کنند و زمانی دو هر دو سه قرص خوردن کنند، روزه تکل این اشخاص حقیقی ممکن است الگو درمانی را به خطر بیندازد. روزه تکل به این مبتلایان پیشنهاد نمی شود.

به آگاه وی، بیمارانی کدام ممکن است فاصله های شیمی درمانی آنها پایان دادن شده و به طور مناسب افزایش یافته اند. اگر دکتر معالج و قوای جسمانی موافق روزه باشد، مانع اجتناب کرده اند روزه تکل آنها نمی شود.

و با اشاره به مبتلایان سرطانی کدام ممکن است رادیوتراپی می‌کنند و شیمی‌درمانی نمی‌شوند، اظهار داشت: وضعیت بیماری {در این} اشخاص حقیقی خاص است و اگر بیماری در ناحیه اوج، گردن، ریه، معده و لگن باشد، خالص است. مسائل معامله با و خواستن به خوردن مداوم.» مایعات و مراقبت های ویژه، این اشخاص حقیقی را روزه نمی گیرد.

به آگاه وی، مبتلایان سرطانی کدام ممکن است در اندام های شخصی شبیه ساق پا هر دو کف دست ها سارکوم دارند و خرس معامله با هستند، در بیمارانی کدام ممکن است امکانات جسمی آنها اجازه می دهد، اشکال روزه نخواهند داشت.

مبتلایان سرطانی باید اجتناب کرده اند منصفانه رژیم غذایی مختصر مدت همراه خود پروتئین بالا خورده شدن شوند.

وی اظهار داشت: جذاب است مبتلایان سرطانی کدام ممکن است خرس معامله با هستند اجتناب کرده اند روزه داری پرهیز کنند و بیمارانی کدام ممکن است معامله با شخصی را به بالا رسانده و جاری کلی آنها خوشایند است همراه خود تذکر، تفسیر و نظارت دکتر معالج روزه بگیرند.