وضعیت اماکن ورزشی نمین خوشایند نیست


فرماندار شهرستان نمین ذکر شد: وضعیت اماکن ورزشی نمین صحیح نیست.

اماکن ورزشی


آل طیب امینی همراه خود دقیق اینکه بازی شهرستان نمین اجتناب کرده اند جایگاه ویژه ای در استان برخوردار است، ذکر شد: همین الان به در کنار رئیس اداره بازی و کودکان شهرستان نمین اجتناب کرده اند اماکن ورزشی شهرستان نمین بازدید کردیم. متاسفانه وضعیت اماکن ورزشی صحیح نیست.

وی همراه خود تاکید بر اینکه استادیوم های ورزشی شهرستان خواستن به ملاحظه ویژه دارند، افزود: متاسفانه بر تأثیر مراقبت نشده مسئولان ورزشی نگاه به گذشته اکثر استادیوم های ورزشی شهرستان نمین تخریب شد.

امینی خاطرنشان کرد: همراه خود پیگیری های {انجام شده} مبلغ دو میلیارد تومان اجتناب کرده اند شهرت سراسری این شهرستان اجتناب کرده اند سوی وزارت بازی و کودکان برای نگهداری اماکن ورزشی اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان نمین در بازدید اجتناب کرده اند اماکن ورزشی شهرستان نمین ذکر شد: سریع به در کنار رئیس اداره بازی و کودکان برای پیگیری شهرت تخصیصی در وزارتخانه مربوطه حضور خواهیم داشت.

وی در سال ۱۴۰۱ همراه خود دقیق اینکه هیچ مجموعه ورزشی در شهرستان نباید مردد و بلا استفاده نگه دارد ذکر شد: برای حمایت اجتناب کرده اند ورزشکاران جوان شهرستان هر کاری کدام ممکن است بتوانیم انجام خواهیم داد.


باشگاه ورزشی