وزوز چرخ دنده مخدر در اردبیل اختراع شد


فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل ذکر شد: سال قبلی همراه خود امتحان شده ماموران کشتی همراه خود چرخ دنده مخدر انواع کشفیات چرخ دنده مخدر به ۲ نفر رسید و متخلفان برای برخورد قانونی همراه خود اجزا تخصیص کننده چرخ دنده مخدر در استان به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند. .

داروهای شیشه ای

سردار هوشنگ حسینی ظهر در امروز در بازدید اجتناب کرده اند یگان انتظامی شهرستان مرزی بلیسفیر گفت: پلیس همواره در امتحان شده {است تا} همراه خود هوشیاری و دقت، جرایم و تخلفات را رصد کرده و در اختراع علل و اجزا شیوع جرایم سودآور باشد. این دلیل است بالغ بر ۹۰ نسبت جرایم در استان اختراع تبدیل می شود.

وی خاص کرد: استان اردبیل توانسته یکی اجتناب کرده اند ایمن ترین استان های ملت باشد و همچنان همراه خود جدیت در امتحان شده هستیم به همان اندازه پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع جرم را در اصل کار قرار دهیم کدام ممکن است این دلیل است ۳۲ ملت همراه خود ۷۰۰ مورد در شیوع جرایم مختلف جایگاهی را به شخصی اختصاص داده اند. قطعات جرم برای هر ۱۰۰ هزار نفر در استان اردبیل.

فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل ذکر شد: سال قبلی همراه خود امتحان شده ماموران کشتی همراه خود چرخ دنده مخدر انواع کشفیات چرخ دنده مخدر به ۲ نفر رسید و متخلفان برای برخورد قانونی همراه خود اجزا تخصیص کننده چرخ دنده مخدر در استان به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند. .