واکسن کووید ۱۹ می‌تواند احساس آسیب‌دیده روده ها را ترمیم تدریجی


یکی اجتناب کرده اند راهبرد‌های رساندن چرخ دنده ژنتیکی به هیکل، شناخته شده به عنوان راهی برای ترمیم عضله روده ها آسیب‌دیده پس اجتناب کرده اند حمله قلبی آزمایش می‌شود.

واکسن‌های کووید ۱۹ اساساً مبتنی بر آران‌ای پیام‌رسان، اجتناب کرده اند نانوذرات لیپیدی کدام ممکن است قطرات ریز چربی هستند، برای رساندن آران‌ای پیام‌رسان به سلول‌های هیکل استفاده می‌کنند. آران‌ای پیام‌رسان به سلول‌ها اصل می‌دهد کدام ممکن است عالی پروتئین خوشه‌ای ساختگی روی درجه شخصی بسازند به همان اندازه اجتناب کرده اند پروتئین فعلی در ویروس مسئله کووید ۱۹ تقلید کنند. سپس، هیکل همراه خود تحمیل پادتن‌هایی کدام ممکن است در صورت ابتلای شخص خاص به ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرند، پاسخ امنیت را تحمیل می‌تدریجی.

معامله با حمله قلبی همراه خود واکسن کووید ۱۹

{در این} پژوهش کدام ممکن است در “وسط پزشکی دانشکده اوترخت” (UMCU) هلند {انجام شده} است، فرآیند مشابهی برای سوئیچ آران‌ای پیام‌رسان استفاده شد. همراه خود وجود این، به جای آن هدف تکل پاسخ امنیت، هدف باقی مانده پژوهشگران اینجا است کدام ممکن است به سلول‌های روده ها آموزش دهند به همان اندازه شخصی را پس اجتناب کرده اند حمله قلبی ترمیم کنند.

این پژوهش برای ایجاد این کدام ممکن است خواه یا نه آران‌ای پیام‌رسان می‌تواند همراه خود موفقیت به صورت نانوذرات لیپیدی به عضله روده ها سوئیچ داده شود هر دو خیر، به پایان رسید. پژوهشگران طی حرکت جراحی باز کابینت سینه، فرمول‌های مختلفی را به دیواره بطن چپ روده ها موش تزریق کردند. ۲۴ ساعت پس اجتناب کرده اند تجویز، محل سوئیچ آران‌ای پیام‌رسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پژوهشگران دریافتند کدام ممکن است ۲۴ ساعت پس اجتناب کرده اند تزریق، آران‌ای پیام‌رسان همراه خود موفقیت به سلول‌های روده ها رسیده است. همراه خود وجود این، به رغم تزریق آران‌ای پیام‌رسان به روده ها، بالاترین میزان آن در سلول‌های کبد و طحال کشف شد شد.

دکتر “کلارا لابونیا” (Clara Labonia)، اجتناب کرده اند پژوهشگران این سرمایه گذاری اظهار داشت: پیش بینی می‌سر خورد کدام ممکن است خاص زیادی در کبد وجود داشته باشد؛ از کبد، نانوذرات لیپید را متابولیزه می‌تدریجی. همراه خود وجود این، دیدن این کدام ممکن است آران‌ای پیام‌رسان در احساس روده ها موجود است، دلگرم‌کننده بود. از بدان معنا است کدام ممکن است نانوذرات لیپیدی می‌توانند شناخته شده به عنوان سیستم‌های عرضه آران‌ای پیام‌رسان برای معامله با حرکت کنند.

وی افزود: گام بعدی این پژوهش، آزمایش فرمول‌های اصولاً و انواع فرمول‌هایی است کدام ممکن است احساس روده ها را به صورت کارآمدتر هدف قرار می‌دهند. سپس، ما تعیین مقدار خواهیم کرد کدام ممکن است خواه یا نه سوئیچ آران‌ای پیام‌رسان به موش‌های تحت تأثیر بیماری ایسکمیک روده ها، تأثیر درمانی دارد هر دو خیر.