هیچ مورد فوتی کرونا در اردبیل پرونده نشده است


علی محمدیان‌اردی گفت: در کل ۲۴ ساعت قبلی ۱۲ فرد مبتلا قطعی تحت تأثیر کرونا در امکانات درمانی استان بستری شده‌اند که خوشبختانه هیچ مورد فوتی ناشی اجتناب کرده اند این بیماری پرونده نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر ۱۳ فرد مبتلا همراه خود وضعیت وخیم نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

بیمار کرونا

علی محمدیان‌اردی گفت: در کل ۲۴ ساعت قبلی ۱۲ فرد مبتلا قطعی تحت تأثیر کرونا در امکانات درمانی استان بستری شده‌اند که خوشبختانه هیچ مورد فوتی ناشی اجتناب کرده اند این بیماری پرونده نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر ۱۳ فرد مبتلا همراه خود وضعیت وخیم نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی دقیق کرد: در کل این مدت مبتلایان بستری در امکانات درمانی استان به ۴۴ نفر رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ فرد مبتلا نیز همراه خود وضعیت مساعد اجتناب کرده اند امکانات درمانی استان ترخیص شده‌اند که به همین منظور تمهیدات مورد نیاز برای افزایش وضعیت استان انجام یافته است که فوق العاده صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حائز اهمیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید می‌رود این سیستم‌ریزی‌های مورد نیاز {در این} زمینه انجام یابد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان درمانی استان اردبیل اظهار داشت: وضعیت استان اردبیل همچنان زرد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده شهرستان پارس‌آباد وضعیت آبی را سپری می‌تنبل که پیش بینی داریم همراه خود رعایت همه‌جانبه موازین بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز شکاف‌گذاری اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ماسک شاهد حضور در وضعیت آبی از طریق استان باشیم.