هیچ دیدگاه متعادلی اجتناب کرده اند بهبود فضای بی تجربه روی کاغذ {وجود ندارد}


vp شورای شهر اردبیل ذکر شد: مورد توجه قرار گرفت متوازن به بهبود فضای بی تجربه شهری باید در قالب انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی کاغذ نگه دارد با این حال به صورت ممکن در اصل کار قرار گیرد.

میر محمد سید هاشمی


میرمحمد سید هاشمی در مونتاژ مناسب شورای شهر اردبیل همراه خود تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان ذکر شد: بهره مندی اجتناب کرده اند برکات این ماه ممکن است کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبان مؤمنان در جهاد غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی برای گروه باشد.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ساختار تفصیلی در سال جاری امیدواریم اشکال تملک برخی اراضی مورد ملاحظه قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از دقیق اجتناب کرده اند آنها اجرایی شود.

vp شورای شهر اردبیل افزود: شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری همراه خود میلیاردها تومان دارایی ها ظرفیت تملک پارک شرع را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است تملک اراضی محیط شهر را به فضای بی تجربه در تذکر بگیرند.

سید هاشمی ذکر شد: چرا باید در روده ها مرکزی شهر شهرت ملکی داشته باشیم با این حال در محیط شهر چنین منابعی {وجود ندارد} در حالی که ساکنان این مناطق از نزدیک به فضای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالش های بهبود پارک ها خواستن دارند.

وی تصریح کرد: در مجموع باید ۱۷ هزار متر مربع در جهان میراشراف تملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات قانونی برای تغییر آن به پارک صحیح {در این} جهان انجام شود.

vp شورای شهر اردبیل ذکر شد: برای اجرای چالش های مصوب اجتناب کرده اند لایحه بودجه در فصل کاری جدا از موافقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تملک اراضی مختلف برای بهبود فضای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر شهری کار در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان شاهد صحیح بودن آن بود. شرایط خدمت به مردمان.»


منطقه سبز