هوای اردبیل به همان اندازه یکشنبه ناپایدار است


سیاوش محمدی همراه خود ردیابی به پیش سوراخ بینی وضعیت جوی استان اردبیل اظهار داشت: بازرسی نقشه های فعلی هواشناسی آرم می دهد که هوای استان اردبیل به همان اندازه صبح یکشنبه (۳۱ فروردین) ناپایدار {خواهد بود}.

هوا

سیاوش محمدی همراه خود ردیابی به پیش سوراخ بینی وضعیت جوی استان اردبیل اظهار داشت: بازرسی نقشه های فعلی هواشناسی آرم می دهد که هوای استان اردبیل به همان اندازه صبح یکشنبه (۳۱ فروردین) ناپایدار {خواهد بود}.

وی افزود: بر این مقدمه در شکسته نشده ورزش سامانه بارشی اجتناب کرده اند نیمه ابری به همان اندازه ابری همراه خود کاهش نسبی دمای هوا، پیچ و تاب کوتاه مدت، باران، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطقی که کشف نشده احتمال رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی استانداری اردبیل همراه خود دقیق اینکه اصلی ورزش سامانه بارشی مذکور در نواحی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی استانداری اردبیل {خواهد بود}، تصریح کرد: به استانداران احترام پیشنهاد تبدیل می شود به اخطار هواشناسی اولیه ملاحظه کنند. درجه ۵ نارنجی برای استانداری اردبیل.

محمدی اظهار داشت: همراه خود تحویل داد این رژیم بارشی، هوای استانداری اردبیل اجتناب کرده اند ظهر یکشنبه به همان اندازه بعدازظهر دوشنبه (۲۱ فروردین) نسبتاً ایمن {خواهد بود}.