نیازی به اولویت با توجه به اهدای خون نیست


را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل سوئیچ خون اردبیل ذکر شد: ساکنان درگیر اهدای خون در ماه مبارک رمضان نباشند از اهدای خون ربطی به روزه داری ندارد.

خون

شراره جوکم ۲۰ فروردین ماه در بازدید اجتناب کرده اند امکانات خونگیری اردبیل گفت: ساکنان درگیر اهدای خون در ماه مبارک رمضان نباشند از اهدای خون ربطی به روزه داری ندارد.

وی افزود: جامعه خون رسانی اردبیل یکی اجتناب کرده اند پرانرژی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور ترین جامعه های ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم در ماه مبارک رمضان همراه خود ملاحظه به خواستن خونی مبتلایان، اقشار مختلف محله {در این} امر مشارکت کنند. اتفاقی کدام ممکن است خدا را خشنود می تنبل.»

مدیرکل سوئیچ خون اردبیل ذکر شد: پایگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه های سوئیچ خون در استانداری اطمینان حاصل شود که اهدای خون همراه خود ملاحظه به وضعیت جسمانی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به مبتلایان در نوبت صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند صرف صبحانه در خدمت ساکنان است.

دیخام افزود: امکانات ما اجتناب کرده اند صبح به همان اندازه ساعت ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند صرف صبحانه اجتناب کرده اند ساعت ۲۱:۳۰ به همان اندازه ۱ بامداد در شهرهای مختلف اردبیل، مشجانشهر، پارس آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلخال در خدمت همشهریان هستند به همان اندازه همراه با اهداکنندگان خون باشند.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: اهدای خون حتی در نوبت صبح برای روزه داران مشکلی ندارد، مشروط بر اینکه صبح را سپری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امکانات جسمی صحیح به امکانات سوئیچ خون مراجعه کنند.

دیکام افزود: امیدواریم در روزهای بلند مدت همراه خود حمایت هموطنان ضعیف خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های خونی را اساس کن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد وضعیت همراه خود ثباتی در اهدای خون باشیم.