نکته ای با اشاره به آمار سفرهای نوروزی


ارزیابی آمار تردد اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای نوروزی همراه خود سال قبلی نسبتاً نیست.

نکته ای در مورد آمار سفرهای نوروزی

آمار سفرهای نوروزی را باید نسبتاً ارزیابی کرد

متاسفانه آمار تردد اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای نوروزی ۱۴۰۱ همراه خود سال قبلی ارزیابی شد کدام ممکن است خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر نسبتاً است.

در حالی کدام ممکن است در سال های ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ {به دلیل} بیماری عروق کرونر تور قدم گذاشتن بازدید کنندگان کم بود هر دو اصلاً وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی تکنیک ندارد

پیش بینی {می رود} مدیران کف دست اندرکار اجتناب کرده اند ارزیابی امسال همراه خود سال قبلی خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تمایل به داده های آماری ارزیابی ای سال ۱۴۰۱ را همراه خود سال ۱۳۹۸ اجتناب کرده اند تذکر تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید ارزیابی کنند.

سفر توریستی


گردشگری استان اردبیل گردشگری اردبیل