نکات خودمراقبتی سلامت قلبنکات خودمراقبتی سلامت قلب
سارا ایکس
پاییز، ۲۰۲۲/۰۱/۲۰ – ۲۰:۰۱

زمینه
سفید

نوع پیامک
توصیفی

توضیحات فراخوان

در مورد مراقبت از قلب خود بیشتر بدانید.

تم نماد تماس
آبی

آدرس را نشان نده
خاموش کردن

شرح تصویر توصیفی
نکات خودمراقبتی سلامت قلب

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/