نهاده های دامی در اختیار کشاورزان روستاهای صعب العبور قرار گرفت


مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری اردبیل ذکر شد: همراه خود ملاحظه به مشکلاتی کدام ممکن است روستائیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادیه نشینان در زمینه نهاده های دامی بر تأثیر بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک تخصص کرده اند، ۵۰ تن نهاده دامی تامین شده است.

گوسفند


خادمی همراه خود ردیابی به dishing out 50 تن نهاده های دامی بین روستائیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایر مشقانشهر ذکر شد: دامداران ناگهانی {در این} شرایط، شرایط جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تامین در پایان نهاده های دامی مشکلاتی را تحمیل کرده است کدام ممکن است امتحان شده کردیم بخشی اجتناب کرده اند این دام ها را تامین کنیم. درگاه به دامداران بومی

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی افزود: در بازدیدی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مناطق دورافتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب العبور داشتیم، اکثر دامداران، روستائیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادیه نشینان اجتناب کرده اند تلف شدن دام شخصی {به دلیل} ضعیف علوفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاده های دامی کدام ممکن است اجتناب کرده اند جهان امتحان شده کردیم گلایه داشتند. . راهنمایی: همسایه ها هم کمک بخواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری وزارت جهاد کشاورزی نیازهای روستائیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادیه نشینان را تامین کنند.

مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری اردبیل تصریح کرد: جدا از تامین مایحتاج دام های بادیه نشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی به مردمان برف زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک، از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای کلی نیز به طور منظم در جاری تامین است.

شرکت ها اینجانب شکسته نشده داد: در جاری حاضر تمامی راه های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی راهنمایی باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد از آنها همراه خود زنجیر چرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت زمستانی شکسته نشده دارد، با این حال بزرگراه منتهی به ۱۸۵ روستا به همان اندازه نوک فردا شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده راهداری شکسته نشده دارد. کارمندان {به دلیل} شرایط طوفان برف». راه را برای بازگشایی تمامی راه های کشاورزی به راحتی می تنبل.


گوسفند